Phúc lợi dành cho sinh viên

Tất cả các thành viên Giáo dục Wellington đều đã ký cam kết thực hiện Quy chế Thực hiện Chính sách Chăm sóc Sinh viên Quốc tế. Đây là tài liệu đảm bảo chất lượng được quản lý bởi Bộ Giáo dục New Zealand. Các cơ sở thành viên giáo dục tại Wellington tuân thủ theo bộ luật này một cách nghiêm túc và cam kết cung cấp dịch vụ đào tạo với chất lượng tốt nhất cho sinh viên. trước khi sinh viên đặt chân tới đây, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của chúng tôi đã có thời gian dài để giúp đỡ sinh viên trong học tập, tìm kiếm chỗ ở hợp lý và liên tục chăm sóc hỗ trợ.

Quy chế Thực hiện thiết lập các tiêu chuẩn cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục nhằm đảm bảo rằng:

  • Việc tuyển chọn sinh viên quốc tế vào học được thực hiện một cách có đạo đức và trách nhiệm.
  • Thông tin cung cấp cho các sinh viên quốc tế đảm bảo đầy đủ , chính xác và cập nhật
  • Sinh viên được cung cấp thông tin trước khi ký vào bất kỳ cam kết nào
  • Các giao dịch hợp đồng với các sinh viên quốc tế được thực hiện một cách có đạo đức và có trách nhiệm
  • Các nhu cầu cụ thể của sinh viên quốc tế được các cơ sở giáo dục nhìn nhận
  • Sinh viên quốc tế ở độ tuổi dưới 18 phải được cung cấp chỗ ở an toàn
  • Tất cả các nhà cung cấp phải có các thủ tục nội bộ công bằng và hợp lý để giải quyết các khiếu nại của sinh viên quốc tế