Học tập – Chuyển tiếp

Các cơ sở giáo dục Wellington cung cấp các văn bằng được công nhận quốc tế và có thể chuyển nhượng được, và cung cấp cơ hội để đạt được một chương trình giáo dục phù hợp và tập trung vào tương lai. Một mạng lưới khoảng 50 nhà cung cấp dịch vụ giáo dục làm việc cùng với nhau để cung cấp một trải nghiệm học tập toàn diện cho các sinh viên.

National Certificate of Educational Achievement – NCEA (Chứng nhận Quốc gia về Thành tựu Giáo dục) là văn bằng quốc gia chính dành cho học sinh trung học tại New Zealand. Văn bằng này được những người sử dụng lao động công nhận và được dùng làm điểm chuẩn để lựa chọn nhập học vào các trường đại học và các viện công nghệ/bách khoa. Thông tin thêm về NCEA có sẵn ở đây.

Education Pathways