Cuộc sống (làm việc)

Wellington rất trí tuệ. Phần lớn cư dân sinh sống ở Wellington làm việc trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, giáo dục, truyền thông, kiến trúc, nghệ thuật và thiết kế.Những lĩnh vực này có nhu cầu tuyển các sinh viên tốt nghiệp có năng lực vào làm việc.

Để biết thêm thông tin về việc làm ở New Zealand bao gồm thông tin về những cơ hội sẵn có và những kỹ năng cần thiết nhất, hãy vào xem trang New Zealand Now.

Những sinh viên quốc tế theo học tại New Zealand có thể có đủ điều kiện để được phép làm việc tối đa là 20 giờ một tuần trong thời gian học. Hãy kiểm tra xem bạn có đáp ứng được các yêu cầu này không.

Nhiều cơ hội thực tập và làm việc sẵn có tại các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục trực thuộc Education Wellington (Giáo dục Wellington) có thể tìm được thông qua Danh bạ Giáo dục Wellington.

Thông tin thêm về tìm kiếm việc làm và cơ hội làm việc trong khu vực Wellington sẵn có thông qua các đường dẫn sau đây: