Thị thực

Nếu bạn tới New Zealand để học tập trong một khoảng thời gian dài hơn ba tháng, bạn cần phải xin thị thực du học. Để biết các thông tin hữu ích về việc xin thị thực du học, bao gồm quá trình nộp hồ sơ, hãy vào xem trang New Zealand Now.

Bạn có thể xem tài liệu hướng dẫn điền đơn xin thị thực du học tại đây.

Education New Zealand (Giáo dục New Zealand) công nhận một số công ty Tư vấn Du học ở nhiều quốc gia có đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ cho sinh viên và phụ huynh trong việc lựa chọn và nộp hồ sơ đăng ký theo học tại các cơ sở giáo dục tại New Zealand. Công ty Tư vấn Du học có thể giúp bạn được rất nhiều trong việc xem xét các lựa chọn, nộp đơn xin thị thực du học và chuẩn bị các giấy tờ liên quan khác.

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ liên lạc của các Accredited New Zealand Specialist Agents (Công ty Tư vấn Du học được New Zealand công nhận) tại đây.