Bảo hiểm y tế và du lịch

Bảo hiểm y tế và du lịch

Chính phủ New Zealand yêu cầu tất cả các sinh viên quốc tế kể cả các sinh viên theo học bán thời gian phải mua bảo hiểm y tế và du lịch thích hợp và hiện hữu thời trong thời gian du học tại New Zealand. Hãy thảo luận các lựa chọn bảo hiểm với nhà cung cấp dịch vụ giáo dục của mình trước khi mua bảo hiểm.

Nếu bạn đã mua bảo hiểm tại quốc gia của bạn, thì chính sách bảo hiểm của bạn phải được chấp thuận trước khi bạn đến. Nếu chính sách bảo hiểm của bạn không đáp ứng được các yêu cầu của Quy chế Thực hiện Chính sách Chăm sóc Sinh viên Quốc tế), bạn sẽ phải mua một bảo hiểm khác phù hợp với yêu cầu.

Bảo hiểm Tai nạn

Công ty Bồi thường Tai nạn của New Zealand (ACC) sẽ cung cấp bảo hiểm tai nạn cho tất cả các công dân New Zealand, cư dân và du khách tạm thời tới New Zealand, nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí y tế và chi phí liên quan. Bạn có thể xem thêm thông tin ở trên trang web của ACC.